Verklaring van erfrecht

Een nalatenschap, ofwel een erfenis, moet worden afgewikkeld en hierbij speelt de verklaring van erfrecht een grote rol. In deze verklaring is diverse informatie opgenomen en hierin staat ook alle nodige informatie om ervoor te zorgen dat een erfgenaam een bedrag kan opeisen bij banken of verzekeringsmaatschappijen. Wanneer er geen verklaring van erfrecht wordt opgesteld, dan is de kans bijzonder klein dat de erfenis volledig kan worden afgewikkeld.

De inhoud van de verklaring

In de verklaring van erfrecht staat genoteerd wie de overleden persoon is en op welke datum deze persoon is overleden. Er staat in of deze persoon getrouwd was, met wie dit was en onder welke voorwaarden (huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen).  Er staat in wie de bepaalde erfgenamen zijn, welk erfdeel zij krijgen en in hoeverre zij de erfenis hebben aanvaard. Er wordt vermeld of er sprake is van vruchtgebruik en aan welke personen dit wordt verleend. Daarnaast wordt erin genoteerd of er sprake is van een wettelijke verdeling. Tot slot wordt er weergegeven wie de volmacht heeft. Dit is de persoon die de verantwoording draagt over het afwikkelen en beheren van de erfenis.

Onderzoek door de notaris

Een notaris moet de verklaring van erfrecht opstellen, maar dit doet de notaris niet zomaar. Deze zal eerst de tijd moeten nemen om de nodige zaken te onderzoeken en vast te kunnen stellen. Zo zal de notaris bij het CTR (Centraal Testamenten Register) informatie opvragen. Ook zullen er gegevens worden opgevraagd bij de GBP (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens). Zeker deze laatste partij kan nogal wat tijd kosten wanneer er veel verschillende erfgenamen zijn die moeten worden vastgesteld. De notaris is hiervoor namelijk afhankelijk van de snelheid van werken van de gemeente. Wanneer de overleden persoon getrouwd was, dan zal ook het huwelijksgoederenregister worden geraadpleegd en in bepaalde situaties zullen er ook testamentenregisters op internationaal niveau moeten worden onderzocht. Indien nodig zullen ook het curateleregister, het schuldsaneringsregister en het faillissementsregister worden geraadpleegd voor de nodige informatie. Hoe meer bewijsstukken de erfgenamen zelf aan de notaris kunnen aanleveren, hoe sneller het onderzoek zal kunnen worden afgerond. Nabestaanden kunnen bijvoorbeeld zelf zorgen voor de persoonsgegevens van alle erfgenamen, voor kopietjes van de aanwezige testamenten, het overlijdensbewijs, een samenlevingscontract of een trouwboekje.

Wat is een verklaring van executele?

Wanneer zaken moeten worden afgewikkeld, dan kan een verklaring van executele de oplossing zijn. Hierin worden de beheersbevoegdheden vastgelegd van de executeur. Het is mogelijk om beide verklaringen tezamen te gebruiken, maar de verklaring van executele kan ook afzonderlijk worden ingezet. Deze verklaring kan uitsluitend worden afgegeven wanneer er in het testament is vastgelegd wie de executeur is én wanneer deze persoon deze taak ook aanvaardt. Niet alle partijen nemen altijd genoegen met uitsluitend een verklaring van executele. In dit geval moet er toch worden gewacht op de verklaring van erfrecht.