Ontslag van de executeur

Het afwikkelen van een erfenis is een zaak waar veel bij komt kijken. Niet alleen moet de nalatenschap verdeeld worden, maar ook moeten er tal van administratieve zaken geregeld worden, zoals het afbetalen van openstaande schulden van de overledene en het opzeggen van bankrekeningen en verzekeringen. Omdat het niet zinvol is om deze taken met alle erfgenamen samen te doen, wordt er doorgaans een executeur aangewezen. De executeur is verantwoordelijk voor het beheren en afhandelen van de erfenis. Dit is een serieuze taak en de executeur moet dan ook verantwoording hierover afleggen aan de erfgenamen. Maar wat nu als de erfgenamen vinden dat de executeur zijn werk niet goed doet? Kan deze dan zomaar ontslagen worden?

Executeur benoemen

De eerste vraag is natuurlijk wie de taak van executeur op zich moet nemen. Soms is dit door de overledene bepaald door in het testament iemand als executeur aan te wijzen. In dat geval moet het testament opgevolgd worden en wordt diegene de executeur. Wanneer niet testamentair bepaald is wie deze taak op zich moet nemen, zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het aanwijzen van een executeur. Vaak wordt de rol door één van de erfgenamen op zich genomen, maar de taak kan ook worden uitgevoerd door een buitenstaander, zoals een kennis of een notaris. Het belangrijkste hierbij is dat de rol wordt uitgedeeld aan iemand in wie de erfgenamen het volste vertrouwen hebben.

De taken

De executeur heeft tot taak de erfenis te beheren totdat deze volledig is afgewikkeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij ervoor zorgt dat eventuele openstaande schulden worden afgelost en dat hij een overzicht maakt van de te verdelen inboedel. Het is echter niet zo dat de executeur alles op eigen houtje mag beslissen. Zaken van grote waarde, zoals een woning of een auto, mogen bijvoorbeeld niet zomaar door de executeur worden verkocht. Hiervoor is toestemming nodig van alle erfgenamen. Wanneer de executeur schulden van de overledenen wil afbetalen, mag hij wel kleinere zaken verkopen om voldoende middelen te verkrijgen om de schulden te voldoen. Het is wel de bedoeling dat de executeur de erfgenamen inlicht en op de hoogte houdt van de stand van zaken. Wanneer een executeur dit weigert te doen, kan dat leiden tot wantrouwen bij de erfgenamen.

Wanbeheer

De erfgenamen moeten dus vertrouwen op een goede afhandeling van de erfenis door de executeur. Wanneer zij hieraan twijfelen, kunnen zij de executeur vragen om informatie te verstrekken over de vorderingen met de afwikkeling van de nalatenschap. Als de executeur deze informatie niet of onvoldoende wil geven, kan er een situatie ontstaan waarin de erfgenamen het vertrouwen in de executeur verliezen. Dit kan soms zo ver gaan, dat zij de executeur willen ontslaan. Dit kan echter niet zomaar. Om de executeur te ontslaan moeten de erfgenamen een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Daarbij moeten ze goede, zwaarwegende redenen aanvoeren om aan te tonen dat de executeur niet geschikt is om de taken tot een goed einde te brengen. Het omgekeerde kan ook gebeuren, namelijk dat degene die als executeur is aangewezen de verantwoordelijkheid te groot vindt en zelf om ontslag vraagt. Ook dit moet via de rechter toegewezen worden. Doorgaans wordt bij ontslag van de executeur door de rechter ook meteen een nieuwe executeur aangewezen.

Bent u ontevreden over de executeur die uw erfenis beheert en wilt u weten of u kans maakt om deze via de rechter te laten ontslaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor professioneel advies.