Nalatenschap verwerpen

Als erfgenaam heeft u het recht om een erfenis te verwerpen. Dit betekent dat u aangeeft dat u de erfenis niet wilt hebben. In de praktijk komt het er dan op neer dat u niet verantwoordelijk kunt worden gehouden voor het voldoen van schulden die zich in de erfenis bevinden. Daarnaast is het ook zo dat u uw recht opgeeft op een deel van de bezittingen.

Naar de rechtbank voor registratie

Als u besluit om een erfenis te verwerpen, dan dient u hiervoor een verklaring af te geven in de rechtbank die behoort tot de regio waar de overleden persoon woonachtig was. In de meeste gevallen zal de notaris dit uit uw naam voor u doen bij de rechter. Deze geeft dan een akte nalatenschap af bij de rechter, waaruit deze kan opmaken dat u de erfenis verworpen heeft. Deze zal vervolgens uw keuze in het boedelregister noteren. Dit register kan ook worden ingezien door schuldeisers, waardoor zij weten dat zij niet naar u hoeven te komen om schulden te innen. Is de erfgenaam een minderjarig persoon? Dan is het niet aan de ouders om de erfenis te verwerpen. De kantonrechter moet dit voor de minderjarige erfgenaam bepalen.

Iemand anders neemt uw plaats in

Stel dat u een erfenis van uw vader krijgt, maar u verwerpt deze, dan betekent dit niet dat uw deel van de erfenis wordt verdeeld onder de overige erfgenamen. In dit geval wordt er gekeken naar wie uw plaats logischerwijs in zou kunnen nemen. Wanneer u twee kinderen heeft, dan worden deze kinderen de eerstvolgende erfgenamen. Zij krijgen dan elk de helft van uw erfdeel. Wanneer iemand de plek van een andere erfgenaam inneemt, dan wordt dit plaatsvervulling genoemd. Er bestaat een automatische plaatsvervulling, maar hier kan men van afwijken wanneer er een testament is opgesteld.

U mag niet verwerpen door eigen schulden

Als iemand schulden heeft en er komt een positief bedrag van een erfenis vrij, dan zou het logisch zijn om deze te accepteren en hier de schulden van af te betalen. Het komt echter voor dat mensen in dit geval juist de erfenis verwerpen om de kinderen in hun plaats te laten staan als erfgenamen. Op deze manier kan worden voorkomen dat de erfenis moet worden opgemaakt aan het afbetalen van schulden. Dit staat de wet niet toe. Wij geven u graag een voorbeeld.

Voorbeeldsituatie

Jan en Joop zijn erfgenamen en hebben beiden recht op een erfdeel dat bestaat uit een bedrag van 20.000 euro. Jan is schuldenvrij en neemt het bedrag dan ook aan. Joop heeft een schuld bij de bank ter waarde van 30.000 euro. Hij is bang dat hij gedwongen zal worden de hele erfenis te besteden aan het aflossen van deze schuld. Om dit te voorkomen verwerpt hij de erfenis. Zijn dochter neemt zijn plaats in en mag zijn deel van 20.000 euro in ontvangst nemen. De bank mag niet zomaar naar de dochter van Joop om het geld te eisen, maar volgens de wet mag de bank wel een verzoek bij de rechtbank indienen om de nalatenschap in het belang van Joop te vereffenen. In dit geval wordt de schuld ingediend als vordering bij de vereffenaar en dit betekent dat de schuld aan de bank wordt omgezet als nalatenschapsschuld. Nalatenschapsschulden moeten altijd eerst worden voldaan voordat erfenissen worden uitbetaald. De 20.000 euro wordt dus eerst aan de bank gegeven en dit betekent dat de erfenis nu nog maar 20.000 euro bedraagt. Dit bedrag wordt door twee gedeeld, namelijk Jan en de dochter van Joop. In feite komt het er dus op neer dat Joop voor niets heeft geprobeerd de boel te misleiden en daarmee ook zijn broer eigenlijk 10.000 euro afgepakt heeft.