Wanneer hoeft er na beneficiaire aanvaarding geen wettelijke vereffening plaats te vinden?

In verreweg de meeste gevallen dient er een wettelijke vereffening plaats te vinden na een beneficiaire aanvaarding van een erfenis. Er zijn wel drie uitzonderingen die ervoor zorgen dat deze wettelijke vereffening niet hoeft plaats te vinden. Wij zullen deze drie uitzonderingen voor u helder maken.

De eerste uitzondering

Wanneer er sprake is van een minderjarige erfgenaam, dan wordt er een wettelijke vertegenwoordiger aangesproken. Wanneer er sprake is van een erfgenaam die onder curatele staat, dan wordt er een curandus aangesproken. De wettelijke vertegenwoordiger en de curandus maken uit naam van de minderjarige of de erfgenaam onder curatele de keuze voor een beneficiaire aanvaarding. Wanneer blijkt dat het gaat om een erfenis met een positief saldo, dan kan er ontheffing van de wettelijke vereffening worden aangevraagd bij de kantonrechter.

De tweede uitzondering

Er hoeft geen wettelijke vereffening plaats te vinden wanneer het gaat om een wettelijke verdeling waarbij iemand anders dan de langstlevende echtgenoot de keuze voor een beneficiaire aanvaarding maakt. In dit geval zou een wettelijke vereffening overbodig zijn, omdat de belangen van zowel de aanwezige kinderen als die van de eventuele schuldeisende partijen voldoende zijn gewaarborgd. Dit heeft te maken met het feit dat de langstlevende echtgenoot aansprakelijk is voor het betalen van de schuldeisers. Het is dan ook zo dat deze achterblijvende echtgenoot vanzelfsprekend de eigenaar wordt van de aanwezige goederen uit de nalatenschap.

De derde uitzondering

Wanneer er een executeur is die de bevoegdheid heeft om zowel legaten af te geven als de schulden uit de erfenis te voldoen, dan is het niet nodig om een wettelijke vereffening te laten plaatsvinden als de bezittingen meer dan genoeg zijn om alle schulden mee te betalen. Of het inderdaad zo is dat er voldoende bezittingen zijn om de schulden af te lossen kan worden bepaald aan de hand van de boedelbeschrijving.