Afwikkeling van een eenvoudige nalatenschap

Een nalatenschap is zelden standaard, maar er kan wel worden gesproken van een eenvoudige of een niet-standaard nalatenschap. Er kan worden gesproken van een eenvoudige nalatenschap wanneer er geen wettelijke vereffening hoeft plaats te vinden en wanneer er ook geen sprake is van een beneficiaire aanvaarding door een erfgenaam.

Het laten opstellen van een verklaring van erfrecht

Een notaris dient een verklaring van erfrecht af te geven om de erfenis goed af te kunnen wikkelen. Deze taak kan uitsluitend door een notaris worden uitgevoerd. Deze verklaring is nodig om te kunnen overleggen aan onder meer verzekeringsmaatschappijen en banken waar nog gelden van de overleden persoon in beheer zijn. Om deze te kunnen laten uitbetalen dan wel op te eisen is een verklaring van erfrecht nodig. Het is dan ook een document dat kan worden gezien als onmisbaar bij het spoedig afronden van een erfenis. U moet er rekening mee houden dat de notaris zelf nog onderzoeken moet uitvoeren voordat er een verklaring van erfrecht kan worden opgesteld. Daarnaast is het zo dat de meeste notarissen pas een verklaring van erfrecht willen afgeven wanneer iedere erfgenaam kenbaar heeft gemaakt wat deze met de erfenis wil doen. De erfgenamen kunnen een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Het vaststellen van de activa en de passiva

Wanneer de verklaring van erfrecht is afgegeven door de notaris, dan is het nodig om een inventarisatie op te maken. Hierbij wordt er gekeken naar de activa en de passiva die bestonden op de dag van overlijden. De activa zijn alle bezittingen van de overleden persoon en de passiva zijn alle schulden van de overleden persoon. Deze inventarisatie is later ook belangrijk voor de erfgenamen, want zij zullen belastingaangifte moeten doen wanneer zij een bedrag erven. Zij moeten hierover erfbelasting betalen en in de aangifte is de inventarisatie nodig.

De afwikkeling van de nalatenschap

De inventarisatie is bedoeld om vast te stellen wat de precieze nalatenschap is. De schulden binnen de nalatenschap zullen eerst moeten worden betaald van de bezittingen binnen de nalatenschap. Wanneer er een bedrag overblijft, dan moet hierover aangifte worden gedaan bij de belasting voor het betalen van de erfbelasting. Dit betekent dat de erfgenamen successierechten moeten betalen. De erfgenamen kunnen nog controleren of er in het privé leven van de overleden persoon nog mensen te vinden zijn waar de overleden persoon persoonlijke schulden bij had uitstaan. Wanneer hier geen bewijzen van zijn, dan is het in geen geval verplicht om dit soort schulden uit te keren. Er is immers geen bewijs van het feit dat de schuld ooit heeft bestaan. Wanneer dit soort zaken allemaal zijn afgerond, dan vindt de verdeling plaats. Het bedrag dat overblijft kan worden verdeeld onder de erfgenamen. Er wordt gecontroleerd welke erfgenaam recht heeft op welk deel van de nalatenschap. Vervolgens zullen deze delen aan iedere erfgenaam worden uitbetaald.